Polityka Zwrotów

1.Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik będący Konsumentem wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta będącego Konsumentem weszła w posiadanie Produktu.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Użytkownik będący Konsumentem zobowiązany jest poinformować pisemnie pod Adresem do korespondencji Sprzedawcy tj. lub na adres e-mail Sprzedawcy o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane przesyłką pocztową, kurierską lub pocztą elektroniczną).

4. Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Użytkownik będący Konsumentem może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na Stronie Serwisu (za pomocą formularza kontaktowego). Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

5. Termin czternastodniowy, w którym Użytkownik może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu lub Usługi.

6. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby Użytkownik będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

7. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniony przez Sprzedawcę).

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Użytkownika, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Jeżeli Użytkownik zapłacił za Produkt przelewem bankowym, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy, wskazany przez Użytkownika w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. W przypadku, gdy Użytkownik nie wskazał takiego numeru w oświadczeniu o odstąpieniu, zwrot nastąpi dopiero po przekazaniu przez Użytkownika numeru rachunku bankowego Sprzedawcy.

12. Jeżeli Użytkownik zapłacił za Produkt przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem), wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy (o ile Użytkownik wskazał taki rachunek). Jeżeli Użytkownik nie wskazał rachunku bankowego, Sprzedawca wyśle do Użytkownika na podany przez niego adres e-mail z prośbą o przesłanie numeru rachunku bankowego, na który powinien nastąpić zwrot lub skontaktuje się z Użytkownikiem w tej sprawie telefonicznie.

13. Serwis nie weryfikuje z jakiego rachunku bankowego lub z czyjej karty kredytowej nastąpiła płatność za Produkty zamówione w Serwisie. Weryfikacja taka nie jest dokonywana również przed dokonaniem zwrotu ceny produktu oraz kosztów przesyłki do Użytkownika.

14. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Produkt winien zostać zwrócony w niezmienionym stanie, oryginalnie zapakowany, ze wszystkimi akcesoriami do niego dołączonymi.

15. Produkt/produkty należy zwrócić na adres: Allepharm Magazyn - ul. Słoneczna 2, 05-270 Marki, Poland

16. Zwrot Produktu za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany (przesyłki takie nie będą odbierane, w związku z czym Produkt uznaje się za niezwrócony).

17. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

18. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:

1. jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniony przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,

2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

19. Prawo odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku umowy:

1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika;

2. w której cena Produktu zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb klienta;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

[email protected], address to: Allepharm Limited S.K.A. , Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa https://allepharm.com/